Создайте Ваш сайт учителя Видеоуроки Олимпиады Подготовка ко ЕГЭ

А??у биі

Саба?ты? та?ырыбы: А??у биі

Ма?саты:

-О?ушылар?а «А??у» биіні? ?имыл-?оз?алыстарын ?йрету.

Міндеті:

-«А??у» би шы?армашылы?ымен таныстыру, ?орша?ан ортаны? ?демілігі мен ?семдігін ?абылдау?а ?йрету. ?нерде ж?не ?мірде с?лулы?ты д?рыс ?абылдап, ?ажетсінуін жетілдіру;

- ?нерге деген ?зіндік ?ызы?ушылы?ын арттыру, рухани байлы?ын дамыту;

Ерінбей е?бектенуге т?рбиелеу.

Саба?ты? т?рі: Жа?а білім беру саба?ы.

Саба?ты? ?дісі: Сын т?р?ысынан ойлау.

Саба?ты? к?рнекілігі: Би жайында даналы? ойлар жазыл?ан плакаттар; м?сіні с?лу; к?ркі келіскен бишілерді? т?рлі-т?сті суреттері салын?ан б?ктемелер, ?нтаспа, бейнетаспа, теледидар.

Дайынды? б?лімі:

-о?ушыларды орындарына т?р?ызу;

-с?лемдесу (?аза? би ?имылымен);

-дене ?ыздыру жатты?улары;

Негізгі б?лім:

М??алім би шы?армашылы?ы халы?ты?, к?ркемдік ойдан ту?ан форманы? бір т?рі. ?зіні? эстетикалы?, пластикалы? ?имылдары ар?ылы билеушіні? дене бітіміні? сымбатты болып ?суіне ы?палын тигізеді. Би ?неріні? ?ыры мен сыры, ойы мен сезімі ?аза? хал?ыны? д?ст?рлі істерін суреттейді. ?ане, айтып жіберейік, халы?ты? мінезін, салт-д?ст?рін, к??іл-к?йін суреттейтін ?андай би ?йренді?дер? (?ара жор?а, Киіз басу, Бес ?ыз, ?ос ал?а, Ауылда?ы той, ?аза?ы дастархан).

Балалар, «С?лулы?»с?зін айт?анда к?з алдары?ыз?а малограмотный елестейді? (?ркім с?лулы? туралы жеке ойларын айтады, ж?птасып ке?есіп бол?аннан кейін топтасып ойларын орта?а салады)

Ы?тимал жауаптар:

-К?ркемдік гимнастика, м?нерлеп ж?зу, ?демілік, к?ркемдік, с?лу бейне, ?демі к?з жанары, таби?ат к?рінісі, ?ырды жаула?ан ?ып-?ызыл ?ыз?алда?тар, г?лге ?он?ан сансыз т?рлі к?белектер, айдын к?лге ?он?ан а??у ??сы, тол?ын ?стінде ?ш?ан а? ша?ала, жан мен т?нні? жарасымы т.б.

М??алім с?ра?ы: А??у ??сын білесі?дер ме? О?ушылар алдын ала берілген тапсырма бойынша а??у ??сыны? суреттерін к?рсете отырып, ?з ойларын орта?а салады.

«А??у» ?ніне би ?ою. А??у ??сыны? ?имылдарын би ?имылдары ар?ылы к?рсету.

Бізді? хал?ымыз ежелден айналада?ы таби?ат с?лулы?ын сезіне біліп, ?н мен жыр?а, би мен к?йге ?ос?ан. Б?гі?гі саба?та таби?атта?ы ?семдік пен с?лулы?ты бейнелейтін А??у ??сыны? ?имылдарын би ?имылдары ар?ылы к?рстеміз.

Би жатты?уларын орындау.

М??алім с?ра?ы: А??у ?андай ?имылдар жасайды?

Ы?тимал жауаптар: ?анатын ?а?ады, ?анатын бір?алыпта ?стап к?л бетінде ?шады.

М?алім А??уды? ?анат ?а?ысын, ?анатын бір ?алыпта ?стап ?шу ?имылын к?рсетеді. О?ушылар ?айталап орындайды.

М??алім с?ра?ы: ?нні? ма?ынасына ?арап, тобынан адасып ?ал?ан А??у ?андай ?имыл жасауы м?мкін? ?ал?андарыны? су жа?асына ?он?анда?ы ?имылдары ?андай болуы м?мкін?

Ы?тимал жауаптар: Жеке ?ал?ан а??у дабыл ?а?ып ары, бері ?шып тобын іздейді.

?ал?ан а??улар су жа?асына ?онып, ?анаттарын жуады, ?а?ады, суды ?ызы?тайды, су?а ж?зеді.

М??алім жеке ?ал?ан а??у, су жа?асына ?он?ан а??уларды? ?имылдарын би ?имыл-?оз?алыстарымен к?рсетеді.

М??алім с?ра?ы: Жеке ?ал?ан а??уды? ?з тобына ?осылу ?уанышын ?андай ?имылдармен білдірер еді?дер?

Ы?тимал жауаптар: Шыр айнала ?шып келіп тобына ?осылады, су?а шомылады, ?анатын жазады, сілкілейді, тазалайды, ?уанып барлы?ы бірге ?шады.

М??алім о?ушылар?а шыр айнала ?шып келіп тобына ?осыл?ан а??уды? су?а шомыл?анын, ?анатын жаз?анын, сілкілегенін, тазала?анын, ?уанып барлы?ы бірге ?ш?андарын би ?имылдары ар?ылы к?рсетеді. О?ушылар ?айталайды.

?йренген би ?имылдарын жина?тап орындау. «А??у» биі орындалады.

?орытынды б?лім:

-о?ушыларды орындарына т?р?ызу;

-?оштасу.

Просмотр содержимого документа
«А??у биі »

Сабақтың тақырыбы: Аққу биі


Мақсаты:

-Оқушыларға «Аққу» биінің қимыл-қозғалыстарын үйрету.

Міндеті:

-«Аққу» би шығармашылығымен таныстыру, қоршаған ортаның әдемілігі мен әсемдігін қабылдауға үйрету. Өнерде және өмірде сұлулықты дұрыс қабылдап, қажетсінуін жетілдіру;

- Өнерге деген өзіндік қызығушылығын арттыру, рухани байлығын дамыту;

Ерінбей еңбектенуге тәрбиелеу.

Сабақтың түрі: Жаңа білім беру сабағы.

Сабақтың әдісі: Сын тұрғысынан ойлау.

Сабақтың көрнекілігі: Би жайында даналық ойлар жазылған плакаттар; мүсіні сұлу; көркі келіскен бишілердің түрлі-түсті суреттері салынған бүктемелер, үнтаспа, бейнетаспа, теледидар.

Дайындық бөлімі:

-оқушыларды орындарына тұрғызу;

-сәлемдесу (қазақ би қимылымен);

-дене қыздыру жаттығулары;

Негізгі бөлім:

Мұғалім би шығармашылығы халықтық, көркемдік ойдан туған форманың бір түрі. Өзінің эстетикалық, пластикалық қимылдары арқылы билеушінің дене бітімінің сымбатты болып өсуіне ықпалын тигізеді. Би өнерінің қыры мен сыры, ойы мен сезімі қазақ халқының дәстүрлі істерін суреттейді. Қане, айтып жіберейік, халықтың мінезін, салт-дәстүрін, көңіл-күйін суреттейтін қандай би үйрендіңдер? (Қара жорға, Киіз басу, Бес қыз, Қос алқа, Ауылдағы той, Қазақы дастархан).

Балалар, «Сұлулық»сөзін айтқанда көз алдарыңызға никак не елестейді? (Әркім сұлулық туралы жеке ойларын айтады, жұптасып кеңесіп болғаннан кейін топтасып ойларын ортаға салады)

Ықтимал жауаптар:

-Көркемдік гимнастика, мәнерлеп жүзу, әдемілік, көркемдік, сұлу бейне, әдемі көз жанары, табиғат көрінісі, қырды жаулаған қып-қызыл қызғалдақтар, гүлге қонған сансыз түрлі көбелектер, айдын көлге қонған аққу құсы, толқын үстінде ұшқан ақ шағала, жан мен тәннің жарасымы т.б.

Мұғалім сұрағы: Аққу құсын білесіңдер ме? Оқушылар алдын ала берілген тапсырма бойынша аққу құсының суреттерін көрсете отырып, өз ойларын ортаға салады.

«Аққу» әніне би қою. Аққу құсының қимылдарын би қимылдары арқылы көрсету.

Біздің халқымыз ежелден айналадағы табиғат сұлулығын сезіне біліп, ән мен жырға, би мен күйге қосқан. Бүгіңгі сабақта табиғаттағы әсемдік пен сұлулықты бейнелейтін Аққу құсының қимылдарын би қимылдары арқылы көрстеміз.

Би жаттығуларын орындау.

Мұғалім сұрағы: Аққу қандай қимылдар жасайды?

Ықтимал жауаптар: қанатын қағады, қанатын бірқалыпта ұстап көл бетінде ұшады.

Мұалім Аққудың қанат қағысын, қанатын бір қалыпта ұстап ұшу қимылын көрсетеді. Оқушылар қайталап орындайды.

Мұғалім сұрағы: Әннің мағынасына қарап, тобынан адасып қалған Аққу қандай қимыл жасауы мүмкін? Қалғандарының су жағасына қонғандағы қимылдары қандай болуы мүмкін?

Ықтимал жауаптар: Жеке қалған аққу дабыл қағып ары, бері ұшып тобын іздейді.

Қалған аққулар су жағасына қонып, қанаттарын жуады, қағады, суды қызықтайды, суға жүзеді.

Мұғалім жеке қалған аққу, су жағасына қонған аққулардың қимылдарын би қимыл-қозғалыстарымен көрсетеді.

Мұғалім сұрағы: Жеке қалған аққудың өз тобына қосылу қуанышын қандай қимылдармен білдірер едіңдер?

Ықтимал жауаптар: Шыр айнала ұшып келіп тобына қосылады, суға шомылады, қанатын жазады, сілкілейді, тазалайды, қуанып барлығы бірге ұшады.


Мұғалім оқушыларға шыр айнала ұшып келіп тобына қосылған аққудың суға шомылғанын, қанатын жазғанын, сілкілегенін, тазалағанын, қуанып барлығы бірге ұшқандарын би қимылдары арқылы көрсетеді. Оқушылар қайталайды.

Үйренген би қимылдарын жинақтап орындау. «Аққу» биі орындалады.

Қорытынды бөлім:

-оқушыларды орындарына тұрғызу;

-қоштасу.

Предмет: Музыка

Категория: Уроки

Целевая аудитория: 0 группировка

Автор: ?лібекова Салтанат Темірбай?ызы

Дата: 09.02.2015

Номер свидетельства: 076281

Похожие файлы

 object(ArrayObject)#805 (1) { ["storage":"ArrayObject":private]=> array(6) { ["title"]=> string(24) "?аза? би ?нері " ["seo_title"]=> string(16) "k-azak-bi-onieri" ["file_id"]=> string(6) "180686" ["category_seo"]=> string(6) "muzika" ["subcategory_seo"]=> string(5) "uroki" ["date"]=> string(10) "1425226114" } } 
 object(ArrayObject)#827 (1) { ["storage":"ArrayObject":private]=> array(6) { ["title"]=> string(102) "?аза? биіндегі ?имыл-?оз?алыстарды? адам ?міріндегі ма?ызы" ["seo_title"]=> string(67) "k-azak-biindieghi-k-imyl-k-ozg-alystardyn-adam-omirindieghi-man-yzy" ["file_id"]=> string(6) "269236" ["category_seo"]=> string(10) "vneurochka" ["subcategory_seo"]=> string(7) "prochee" ["date"]=> string(10) "1450790116" } } 
 object(ArrayObject)#805 (1) { ["storage":"ArrayObject":private]=> array(6) { ["title"]=> string(140) "?лтты? шешендік ?нер. ?аза? шешендік ?неріні? бірінші кезе?і. Май?ы би мен Аяз би." ["seo_title"]=> string(82) "ulttykshieshiendikonierkazakshieshiendikonierininbirinshikiezienimaikybimienaiazbi" ["file_id"]=> string(6) "289373" ["category_seo"]=> string(7) "prochee" ["subcategory_seo"]=> string(5) "uroki" ["date"]=> string(10) "1454786726" } } 
 object(ArrayObject)#827 (1) { ["storage":"ArrayObject":private]=> array(6) { ["title"]=> string(67) "конспект урока ?АЗА?ТЫ? ?ЛТТЫ? БИ ?НЕРІ" ["seo_title"]=> string(36) "konspiekturokakazaktynulttykbionieri" ["file_id"]=> string(6) "314204" ["category_seo"]=> string(6) "muzika" ["subcategory_seo"]=> string(5) "uroki" ["date"]=> string(10) "1459655790" } } 
 object(ArrayObject)#805 (1) { ["storage":"ArrayObject":private]=> array(6) { ["title"]=> string(57) "конспект урока ?АЗА?ТЫ? БИ ?НЕРІ" ["seo_title"]=> string(30) "konspiekturokakazaktynbionieri" ["file_id"]=> string(6) "314205" ["category_seo"]=> string(6) "muzika" ["subcategory_seo"]=> string(5) "uroki" ["date"]=> string(10) "1459655866" } } 
Ваш персональный кабинетик
Проверка свидетельства

kvmayeul1208.laviewddns.com dtjulie0908.ddnscctv.com monag2707.dynv6.net главная rss sitemap html link